Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez serwis mbstudio.pl

 • 1. WSTĘP
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników serwisu mbstudio.pl
 2. Serwis picarta.pl zwany dalej również MBSTUDIO prowadzony jest przez firmę MB STUDIO MAREK BŁACHNIO, NIP 7772516701, Regon 365321804, z siedzibą w Swarzędzu, os. Kościuszkowcó 1A
 3. Serwis mbstudio.pl zajmuje się tworzeniem spersonalizowanych prezentów ze zdjęć nazywanych dalej Produktami do których należą m.in: Mozaika ze zdjęć, Mapa podróży, Mapy gwiazd, Stylowe portrety ze zdjęć, Obraz z odcisków kciuków, Obraz ze słów, Fotoobraz ze zdjęcia oraz wydrukiem odbitek z plików cyfrowych.
 • 2. UCZESTNICTWO W SERWISIE
 1. MB STUDIO informuje, że w związku z udostępnianiem treści serwisu stosuje tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. a) Technika cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności: · tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści; · personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu; · utrzymywania sesji użytkowników; · uwierzytelniania osób korzystających z serwisu, · dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych b) Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
 2. Użytkownikiem serwisu picarta.pl może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
 3. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
 4. Faktyczne korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 • 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W trakcie składania zamówienia, klient zobowiązany jest do przesłania odpowiednich plików ze zdjęciami z których ma zostać wykonany Produkt. Gdy zdjęcie wymaga drobnych poprawek graficznych, które serwis picarta.pl wykonuje bezpłatnie (redukcja czerwonych oczu, rozjaśnienie, kadrowanie) klient musi uiścić adnotację zawierającą chęć wykonania takowych poprawek w uwagach w formularzu zamówienia lub mailowo.
 2. Zamawiając produkt „Mozaika ze zdjęć”, zamawiający zobowiązuje się przesłać serwisowi picarta.pl zdjęcia które mają być umieszczone na mozaice (na płycie CD lub poprzez system składania zamówień). Ponadto wymiary zdjęć tworzących mozaikę to 4:3 (stosunek szerokości do wysokości). Jeżeli nadesłane zdjęcia mają inne proporcje, klient akceptuje doprowadzenie ich do prawidłowych rozmiarów w drodze automatycznego kadrowania.
 3. Produkty wysyłamy w każdy czwartek, jeżeli przelew zaksięgujemy na koncie serwisu picarta do środy do godziny 12:00 (lub otrzymamy potwierdzenie wykonania przelewu w pliku *.pdf lub w formie zeskanowanej).
 4. Zamówione Produkty zostają wysłane kurierem DPD na adres podany przez zamawiającego w formularzu zamówienia lub adres podany w uwagach, jeżeli jest on inny niż adres osoby zamawiającej.
 5. Na każdy zrealizowany Produkt umieszczamy małe logo serwisu mbstudio.pl. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia od tej zasady. Opłatę za ten fakt ustalana jest indywidualnie.
 6. Dbamy o bezpieczeństwo zdjęć klienta. Klient ma 30 dni na pobranie zamówienia w wersji elektronicznej licząc od dnia zaksięgowania przelewu. Po upływie tego czasu projekty graficzne wraz z nadesłanymi zdjęciami są trwale usuwane.
 • 4. PŁATNOŚĆ
 1. Możliwe formy płatności: przelew na konto, płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego w Swarzędzu oraz płatności on-line – e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 2. Termin płatności wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia. Zamówienia, które nie będę opłacone w tym terminie zostają automatycznie anulowane.
 3. Wszystkie ceny w ramach usług świadczonych przez serwis zawierają podatek VAT.
 • 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Klient ma prawo zrezygnować z realizacji zamówienia do momentu jego opłacenia. Klient jest wówczas zobowiązany wysłać stosowną wiadomość do serwisu picarta z prośbą o anulowanie zamówienia na adres: info@mbstudio.pl
 2. Złożenie zamówienia oznacza wyrażenie zgody przez zamawiającego na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby wykonania usługi i realizacji zamówienia przez serwis mbstudio.pl
 3. Większość produktów oferowanych przez mbstudio.pl jest produktami personalizowanymi wykonywanymi na zamówienie, dlatego nie ma możliwości ich zwrotu i konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Niemniej jeżeli produkt nie został jeszcze wydrukowany, istnieje możliwość zwrotu części poniesionych kosztów (za wydruk, obramowanie oraz dostawę).
 • 6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA UMOWY 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta):
   1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
   2. dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
   4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy to Produktów,
   5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
  1. W wypadkach nie przewidzianych w punktach 1.1-1.5. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
  2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi przewozowe lub poczty elektronicznej.
  3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 powyżej należy wysłać na następujący adres Usługodawcy: MB STUDIO MAREK BŁACHNIO, os. Kościuszkowców 1A, 62-020 Swarzędz lub na adres mail: info@mbstudio.pl
  4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
  5. Konsumentowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Usługodawcy.
  6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  7. Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
  8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 • 7. REKLAMACJE
 1. Podstawą składania reklamacji jest niewywiązanie się sprzedającego z warunków umowy lub rozbieżność wydrukowanego obrazu z przedstawionym mailowo projektem poglądowym.
 2. Projekty są wykonywane na indywidualne zlecenie, a realizacja następuje po akceptacji przez klienta projektu poglądowego. Zwrot Produktu jest możliwy w przypadku posiadania przez Produkt wad fizycznych lub prawnych (rękojmia).
 3. MB STUDIO odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem MB STUDIO. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną info@mbstudio.pl. MBSTUDIO.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych i powiadomić reklamującego o wyniku reklamacji.
 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do MBSTUDIO reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: a) wymiany Towaru na nowy, b) naprawy Towaru, c) obniżenia ceny, d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania należy do Klienta.
 5. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, MBSTUDIO może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta: a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla picarta albo b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 6. Reklamacje dotyczące paczek uszkodzonych w transporcie prosimy składać na w firmie kurierskiej DPD. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone, zniszczone lub chcemy mieć pewność, że zawartość przesyłki jest w odpowiednim stanie, należy w miejscu odbioru przesyłki sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku ewentualnych uszkodzeń, należy sporządzić protokół szkód i potwierdzić wypisane przez kuriera informacje ze stanem faktycznym. Raport uszkodzeń jest podstawą do reklamacji. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń oznacza brak podstaw do reklamacji dotyczącej transportu.
 7. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a picarta rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby MBSTUDIO. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym konsumentem a picarta, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.
 • 8. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Właścicielem Serwisu przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.